code Goed Gedrag

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek is in 2004 erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Om de code te actualiseren heeft de COREON in 2013 een nieuwe versie van de code opgesteld. Met name zijn daarin opgenomen extra veiligheidseisen omtrent de omgang met gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De COREON is er toen niet in geslaagd om het CBP ervan te overtuigen de vernieuwde code te erkennen. Inmiddels is het CBP overgegaan in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De COREON had besloten de code uit 2004 te handhaven, aangezien de uitgangspunten van deze code nog steeds goed toepasbaar en verdedigbaar waren. Maar er is natuurlijk wel veel veranderd sinds 2004, zeker nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Overigens moeten de veranderingen ook niet worden overdreven.

Zo beschrijft de Code voorwaarden waaronder een beroep gedaan mag worden op de uitzonderingen voor het vragen van toestemming. De AVG kent uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel, onder andere voor wetenschappelijk onderzoek. Dat moet dan bij nationaal recht worden geregeld. De Nederlandse Uitvoeringswet AVG handhaaft de uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel voor wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld artikel 7:458 BW en artikel 24 UAVG).

ZonMw staat positief tegenover de ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag. Momenteel wordt gewerkt aan een plan met als uitgangspunt om in de tweede helft van 2018 te inventariseren wat er in de nieuwe code moet komen, wie hierbij betrokken moet worden, en wie hieraan gaat bijdragen.
Download de presentatie over deze 'ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag' (pdf, juni 2018)


 
Go to top