Elektronisch Informed Consent

Elektronisch Informed Consent

Het is tot nu toe gebruikelijk dat proefpersonen het formulier in aanwezigheid van de onderzoeker ondertekenen. Zoals ook vermeld in het evaluatierapport van de WMO is de vraag echter, of dit altijd noodzakelijk is; er lijkt namelijk een toenemende behoefte te zijn om op afstand, elektronisch, een handtekening te zetten. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om in sommige, bijzondere situaties digitaal toestemming te geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat uit alle onderzoek blijkt dat de mondelinge uitleg van het onderzoek belangrijk is, moet hiermee wel voorzichtig worden omgegaan.

COREON heeft de 'notitie elektronisch informed consent (eIC) bij gezondheidsonderzoek; een eerste verkenning met aandachtspunten voor verder implementatie' opgesteld.

Deze notitie gaat niet in op de vraag wanneer toestemming nodig is en welke informatie in dat kader gegeven moet worden.

Het gaat wel over wat er gebeurt, indien de communicatie met de (beoogde) deelnemer geheel of voornamelijk elektronisch plaatsvindt. Wat verandert dan, of kan veranderen ten opzichte van analoge communicatie?

Download  Elektronisch informed consent Versie 2.2eic , 2019 (pdf)

Go to top